График на изпитните сесии за определяне на годишна оценка

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Приравнителни изпити:

Определят се след записване на ученика, информация от класния ръководител;

 1. Поправителни изпити и изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул:
 • м. Февруари – за предмети, които се изучават само І-ви срок, всички класове;
 • м. Май – за всички предмети, САМО за 12-ти клас;
 • м. Юли – І-ва поправителна сесия – за всички предмети, всички класове;
 • м. Септември – ІІ-ра поправителна сесия – за всички предмети, всички класове;
 • Допълнителна поправителна сесия – чл.34 ал.9 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите отобучението на учениците – Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

/изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул/

 1. Редовни изпитни сесии:
 • м. Януари – I-ва изпитна сесия – за всички предмети, всички класове;
 • м. Юни – II-ра изпитна сесия – за всички предмети, всички класове;
 1. Поправителни изпитни сесии:
 • м. Май – за всички предмети, САМО за 12-ти клас;
 • м. Юли – І-ва поправителна сесия – за всички предмети, всички класове;
 • м. Септември – ІІ-ра поправителна сесия – за всички предмети, всички класове;

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

/изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул/

 • Редовни изпитни сесии:
 • м. Януари – І-ва изпитна сесия – за предмети, които се изучават само І-ви срок,XII В клас
 • м. Април – ІІ-ра изпитна сесия – за предмети, които се изучават само ІІ-ри срок, XII В клас
 • Поправителни изпитни сесии:
 • м. Май – за всички предмети, САМО за 12-ти клас;
 • м. Юли – І-ва поправителна сесия – за всички предмети, XII В клас
 • м. Септември – ІІ-ра поправителна сесия – за всички предмети, XII В клас
 • чл.39 ал.2 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците-Когато получената оценка на изпит по чл.38 (изпит за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул) е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл.34(поправителен изпит).