10б клас – Любка Гергова

Xб клас

XБ клас се състои следните специалности: „Икономика и мениджмънт” и „Машини и системи с цифрово-програмно управление”.

Класът е съставен от 10 момичета и 5 момчета

Учениците, завършили специалност „Икономика и мениджмънт” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Икономист”.

Многоаспектната и високо­квалифи­цира­на подготовка на учениците от специалност „Икономика и мениджмънт” им предоставя не само възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, бизнес аналитици и др., но и необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес.

Специалността“Машини и системи с ЦПУ“ е широко универсална, с възможности за тясна специализация. Намира приложение при решаване на всички технологични и технически проблеми, свързани с механична обработка, обслужване, програмиране и настройка на металорежещи машини.