12а клас – инж.Анита Петрова

12 а клас

Класен ръководител: инж. Анита Петрова

Специалност:  АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА / ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

Общи сведения за класа: В класа се обучават 23 ученика в двете специалности.

Обучението на учениците по специалност  „Автоматизация на непрекъснати производства „  с професия „Техник по автоматизация” включва задължителна, задълбочена, чуждоезикова подготовка, обща подготовка , отраслова и специфична професионална подготовка. Практическото обучение е насочено към изграждане, изследване и експлоатация на различни по сложност технически средства и системи за автоматично управление, създаване на технически умения и навици.

Благодарение на добър екип специалисти, учениците от тази специалност са добре подготвени, както за продължаване на своето образование във ВУЗ, така и за ефективна реализация в различни сфери на индустрията, енергетиката,  комуникациите.

В процеса на обучение на учениците по специалност  Специалността „Икономическа информатика“  с професия „Икономист-информатик“  се формират умения за работа в екип, за решаване на проблеми,  вземане на решения, управленски и мотивационни умения и др., както и развитие на личностни  качества, необходими за ефективната  реализация на учениците в реална работна среда – комуникативност, толерантност, конкурентноспособност, лидерство, предприемачество и др.

Завършилите тази специалност могат да работят в IT компании, търговски фирми, както и в различни сфери на държавния и частния бизнес, във финансови и застрахователни компании, производство, здравеопазване, както и успешно да управляват  собствен бизнес.