8в клас – Лушка Нанова

VIIIв клас

Класен ръководител: Лушка Нанова

Специалност: Металообработващи машини

Професия: Машинен монтьор

Паралелката се състои от 10 момчета – защитена специалност,която намира приложение при решаване на всички технологични и технически проблеми, свързани с механична обработка и  обслужване.