Национални изпитни програми

Националните изпитни програми за всяка професия се утвърждават от Министъра на образованието и науката. С тях за всяка специалност се определят изпитните теми с план-тезиса на учебното съдържание за изпита по теория на специалността, указания за съдържанието на изпита по практика на специалността, критериите и системата за оценяване за двата изпита, както и препоръчителна литература.