Специалности

Специалност АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА“

Професия Техник по автоматизация

ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Професионална реализация: Завършилите тази специалност проектират и изграждат системи за автоматично регулиране на непрекъснати производства, занимават се с анализиране на работата и програмиране микропроцесорни системи за управление на технологични процеси, управление и настройка на автоматизирани системи. Освен това те управляват и наблюдават контролни табла, компютъризирани системи за контрол, поддържат технологичните процеси в производството. Могат да заемат всички длъжности, при които се изисква да управляват и наблюдават електронни или компютъризирани контролни панели от централни контролни зали за оптимизиране на производствени процеси; контролират процеси по включване и изключване на машини; управляват и наблюдават контролни табла и подобно оборудване; наблюдават и проверяват оборудване и системи за установяване на неизправности; разчитат диаграми, графики и показания на измервателни уреди; контролират безаварийната работа и при необходимост извършват съответни действия; поддържат производствени дневници, данни и отчети.


Специалност ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“

Професия Икономист-информатик

ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Професионална реализация: Завършилите тази специалност могат да заемат длъжности в областта на информатиката, икономиката и счетоводството, както и като аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи;  специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент;  други аналитични специалисти по стопанската ефективност; икономисти или специалисти по осигуряване на снабдяването. Завършилите специалността „Икономическа информатика“ могат да се реализират професионално и във всички други сфери на пазарното стопанство.


Специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Професия Електротехник

ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Професионална реализация: Завършилите заемат длъжности, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на електрическо оборудване, съоръжения и системи за електроснабдяване.  Също така участват в проучвания, разработване и изпитване на прототипи на електрическо оборудване и съоръжения;  проектират и изготвят планове и схеми за електрически инсталации съгласно спецификации;  изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на електрически системи и оборудване съгласно проектни спецификации;  контролират технически изисквания относно производство, инсталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на електрически системи и оборудване за съответствие със спецификации и наредби; определят методи за инсталиране, тестване за безопасност и първоначално включване на електрически системи или оборудване;  сглобяват, инсталират, тестват, калибрират, модифицират и ремонтират електрически инсталации и оборудване съгласно изисквания и наредби за безопасност.


Специалност МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

Професия Машинен техник

ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Професионална реализация: Завършилите тази специалност могат да заемат длъжности „Техник”, „Техник-механик” и „Механик” във всички сфери на промишлеността. Освен това могат да заемат и длъжността „Технолог” в уредостроенето, студената и топлата обработка на металите, както и длъжността „Чертожник, машини и инструменти” и други длъжности, изискващи владеенето на  приложни програмни продукти за автоматизирано изработване на техническа документация. Могат да заемат и длъжности, изискващи по-ниска от трета степен на професионална квалификация, като например  Механик и монтьор на промишлено оборудване, Шлосер-монтьор, Монтьор  на машини и оборудване, Механошлосер, Настройчик на металообработващи машини, Стругар, Фрезист и др. Могат да работят и като заварчици след успешно положен изпит по заваряване по време на обучението в ПГМЕ.


Специалност Икономика и мениджмънт“

Професия „Икономист“

ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Професионална реализация: Завършили специалността могат  да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, в държавни институции,  фирми, търговски вериги, банки и финансови институции, застрахователни компании, счетоводни къщи. Придобиват знания за стартиране, управление и развитие на собствен бизнес.


СПЕЦИАЛНОСТ: „Металообработващи машини“

ПРОФЕСИЯ: „Машинен монтьор“

ВТОРА СТЕПЕН на професионална квалификация

 Професионална реализация: Завършилите тази специалност могат да изпълняват шлосерски операции, да извършват монтаж, демонтаж и ремонт на различни видове съединения, възли, механизми, машини и съоръжения. Умеят да разчитат техническа документация, включваща конструктивни чертежи за сглобяваното изделие, спецификация на детайлите, участващи в конструкцията, паспорти на изделия, технически и експлоатационни изисквания, технологични карти и схеми за сглобяване. Работят със  шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти, уреди и приспособления.