Учебни планове

Структурата на учебните планове обхващат три вида подготовка:

  • Задължителна подготовка – осигурява постигането на общообразователния минимум и върху неговото съдържание се полагат държавните зрелостни изпити

  • Задължително избираема подготовка – осигурява допълнително обучение по общообразователна и професионална подготовка

  • Свободноизбираема подготовка – осигурява обучение в предметни области избрани от учениците

Задължителната професионална подготовка се включва в задължително избираемата подготовка и част от предметите се определят с избора на професия и специалност. Върху това съдържание учениците полагат изпити по теория и практика на специалността за получаване на свидетелство за професионална квалификация.

След завършване на обучението, учениците получават следните документи:

  • Диплома за средно образование – след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити

  • Свидетелство за професионална квалификация – след успешно полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността

За да разгледате подробно даден учебен план, изберете специалност, степен на професионална квалификация и начин на прием – след VІІ или VІІІ клас.