Учебни планове

Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка.  Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени в раздели, както следва:

  1. раздел А – задължителни учебни часове – Осъществява се обучение за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и осигурява постигането на общообразователния минимум учебно съдържание върху който се полагат държавните зрелостни изпити.
  2. раздел Б – избираеми учебни часове – В тях се осъществява обучение за придобиване на  отраслова и специфична професионална подготовка, разширена   професионална подготовка по учебни предмети/модули, специализирана подготовка, подготовка по учебния предмет, различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка;
  3. раздел В – факултативни учебни часове – Придобива се допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им, и може да се извършва обучение по майчин език, религия, хореография и по чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка.

Типови учебни планове   определят учебните предмети или модули от отрасловата и специфичната професионална подготовка, изучавани в избираемите учебни часове, и тяхното разпределение по класове, етапи и степени, както и броя на учебните часове, определени за изучаването на всеки предмет за придобиване на професионално образование.  Утвърждават се със заповед на Министъра на образованието и науката.

Училищните учебни планове се разработват от училището въз основа на   типов учебен план за съответната специалност.Училищният учебен план се утвърждава за всяка учебна година за всяка паралелка

Структурата на учебните планове за 11 и 12 клас съдържа три вида подготовка:

Задължителна подготовка – осигурява постигането на общообразователния минимум и върху неговото съдържание се полагат държавните зрелостни изпити

Задължително избираема подготовка – осигурява допълнително обучение по общообразователна и професионална подготовка

Свободноизбираема подготовка – осигурява обучение в предметни области избрани от учениците

Задължителната професионална подготовка се включва в задължително избираемата подготовка и част от предметите се определят с избора на професия и специалност. Върху това съдържание учениците полагат изпити по теория и практика на специалността за получаване на свидетелство за професионална квалификация.

 След завършване на обучението, учениците получават следните документи:

  • Удостоверение за първи гимназиален етап – след успешно завършен Х клас
  • Диплома за средно образование – след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити
  • Свидетелство за професионална квалификация – след успешно полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността
  • След успешно завършен Х клас, учениците могат да се явят на изпити за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация, по професия съответстваща на професионалното направление по което се обучават

За да разгледате подробно даден учебен план, изберете вида – типов или училищен, и специалност.