Учебни програми

В учебните програми ще намерите учебното съдържание и структурирането на темите, целите на обучението по предмета, очакваните резултати след усвояването на материала и междупредметните връзки.

Задължителната общообразователна подготовка е еднаква за всички специалности, затова е дадена в една рубрика.

Задължителната професионална подготовка за удобство е разпределена по специалности:

Автоматизация на непрекъснати производства

Електрообзавеждане на производството

Компютърна техника и технологии

Икономическа информатика