Център за професионално обучение

Центъра за професионално обучение към ПГМЕ Пирдоп е открит през 2007 година, благодарение на подкрепата и спонсорството на „Челопеч Майнинг”. Компанията инвестира първоначално над 45000,00 лева в ремонт и оборудване на работилници и заплаща таксите по лицензирането в размер на 3000.00 лева. Същата година стартира стажантска и практикантска програма. През 2011 година към програмите се присъединява и „Аурубис България

В лицензията може да видите лицензираните специалности и професии. В учебните планове са дадени професионалната квалификационна характеристика на специалността, всички модули и хорариума по време на обучението, обяснителни бележки и начин на обучение и придобиване на специалността, както и критериите за оценяване.
Учебните програми са разработвани от екип преподаватели и технически ръководители от компанията, затова тяхното съдържание не е публично.