За нас

НАШИЯТ ДЕВИЗ:

„УЧИ, ЗА ДА ЗНАЕШ, ЗНАЙ, ЗА ДА МОЖЕШ!”

 

НАШАТА     МИСИЯ:

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена и професионална реализация.

 

НАШАТА       ВИЗИЯ:

Превръщане на училището в притегателен център за мотивирани и амбициозни ученици. Утвърждаване авторитета на ПГМЕ като училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели. Осигуряване на знания и личностни умения за оптимално разгръщане на потенциала и стремежа им към иновации. Грижа и внимание към всеки ученик, зачитане на човешкото достойнство, творчески подход за утвърждаване на младия човек като пълноценен гражданин.

 

НАШИТЕ    ЦЕЛИ:

  • Създаване на благоприятна училищна среда за модернизиране на образованието и формиране на разнообразие от поведения, етични системи и ценности
  • Издигане и утвърждаване престижа на училището
  • Повишаване качеството и ефективността на обучението
  • Изграждане на образовани личности с възможност за успешна обществена и професионална реализация

 

НАШИТЕ ПРЕОРИТЕТИ:

  • Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри
  • Ползотворно сътрудничество с фирмите партньори и привличане на други такива
  • Пълноценно използване на материално-техническата база за постигане на най-добра общообразователна и професионална подготовка
  • Привличане и приобщаване на родителската и обществена съпричастност към решаването на училищни проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ възпитателния процес
  • Превенция на агресивността и насилието и свеждането им до нулеви противообществени прояви. Оказване на адекватна помощ на ученици, живеещи в риск и със социални, битови и други проблеми.