Екип

Снимка на ПГМЕ гр.Пирдоп.

инж.НЕНКА РАШЕВА – ДИРЕКТОР

Преподавател по Икономическа информатика

Образование:
Висш Минно-геоложки институт
Квалификация „Минен инженер-технолог“
Специалност „Технология на минното производство“

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Специалност „Инженерна педагогика“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Квалификация „Учител по информатика“

ИНЖ. ЙОАНА НАЙДЕНОВА – ръководител направление
„Информационни и комуникационни технологии“

Преподавател по: Здравословни и безопасни условия на труд
Информационни технологии
Икономическа информатика

Образование:
Химикотехнологичен и металургичен университет
Специалност „Индустриален мениджмънт“ – ОКС Бакалавър

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Специалност „Социална работа с деца и семейства“ – ОКС Магистър

Химикотехнологичен и металургичен университет
Квалификация „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Следдипломна квалификация „Учител по математика и информатика“

ДИМАНА ВЪЛЧЕВА

Преподавател по Български език и литература

Образование:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Специалност „Българска филология“ – Бакалавър

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА

Преподавател по Български език и литература

Образование:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Специалност „Българска филология“ – Бакалавър

инж.МАРИЕЛА МАНЧЕВА

Преподавател по Английски език

Образование:
Технически университет гр. София
Специалност „Индустриален мениджмънт“ – ОКС Бакалавър

Химикотехнологичен и металургичен университет
Квалификация „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“

ЦОНКА ГОСПОДИНОВА

Преподавател по Английски език

Образование:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – гр.Пловдив
Специалност „Български и руски език“ – ОКС Магистър
Квалификация „Специалист по български език и литература и руски език и литература и преподавател в средните училища“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – гр.Пловдив
Специалност „Български и английски език“ – ОКС Магистър
Квалификация „Специалист по български език и литература и английски език и литература и преподавател в средните училища“

ЛУШКА НАНОВА

Преподавател по Информатика и информационни технологии

Образование:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Специалност: „Математика и информатика“ – ОКС Бакалавър
Специалност: „Софтуерни технологии“ – ОКС Магистър

Квалификация: „Учител по математика, информатика и информационни технологии“

ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА

Преподавател по История и география

Образование:
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност: „История и география“ – ОКС Магистър

КИРИЛ КАМЕНОВ

Преподавател по География

Образование:
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
• Специалност „ Защита на населението от бедствия, пожари, аварии и катастрофи“- Бакалавър
• Специалност „История и география“ – Бакалавър

ЛЮБКА ГЕРГОВА–ГЪРМЕНЛИЕВА

Преподавател по: Психология и логика
Етика и право
Философия
Свят и личност
Немски език

Образование:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Специалност „Социална педагогика“ – ОКС Бакалавър
Специалност „Педагогика на девиантното поведение“ – ОКС Магистър

Квалификация „Социален педагог“

ЕМИЛИЯ АЗМАНОВА

Преподавател по Биология и химия

Образование:
Висш педагогически институт – гр.Шумен
Специалност: „Биология“
„Химия“

инж.АНИТА ПЕТРОВА

Преподавател по Физика

Образование:
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Специалност: „Сондиране и добив на нефт и газ“ – ОКС Магистър

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Специалност: „Методология на обучението по физика и астрономия“ – ОКС Магистър

инж.РУМЯНА СИРАКОВА

Преподавател по Икономика

Образование:
Химикотехнологичен и металургичен университет
Специалност „Индустриален мениджмънт“ – ОКС Магистър

Квалификация „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“

СНЕЖАНА НАЙДЕНОВА

Преподавател по Икономика

Образование:
Стопанска академия „ Д.А. Ценов“ гр.Свищов
Специалност „ Икономика на индустрията“ – ОКС Бакалавър

Квалификация „Учител по Икономика“

ВЕЛИЧКА САВОВА

Преподавател по Икономка и мениджмънт

Образование:
Нов български университет
Специалност „Финанси“ – ОКС Бакалавър

инж.ГЕНОВЕВА МАРКОВА – ВАСИЛЕВА

Преподавател по Приложна информатика

Образование:
Химикотехнологичен и металургичен университет
Специалност „Индустриален мениджмънт“ – ОКС Бакалавър

Квалификация: „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“

инж.НЕДКА ВЪЛЧЕВА

Преподавател по Електрообзавеждане

Образование:
Технически университет – гр. София
Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ – ОКС Магистър

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Квалификация „Компютърни технологии“

инж.ДАНИЕЛА ШЕНТОВА

Преподавател по: Практическо обучение
Машини и системи с цифрово-програмно управление

Образование:
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр.София
Специалност „Транспортна техника“ – ОКС Магистър
Квалификация „Магистър-инженер“

Технически университет – гр.София
Специалност „Технология на машиностроенето и уредостроенето“ – ОКС Бакалавър
Квалификация „Специалист по ТМУ“

инж.ПЕТЯ ДАРАКОВА

Преподавател по Автоматизация

Образование:
Национална спортна академия „Васил Левски“
Специалност: „Треньор по класическа борба“ – ОКС Бакалавър

КОНСТАНТИН КУРТЕВ

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Образование:
Технически университет гр. София
Специалност „Индустриален мениджмънт“ – ОКС Бакалавър

Химикотехнологичен и металургичен университет
Квалификация „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“

Списък на служителите в ПГМЕ

  1. Венелина Божкова – главен счетоводител
  2. Ирена Павлова – касиер-секретар
  3. Виктория Домусчиева – готвач
  4. Петрана Делкова – помощник кухня
  5. Иван Теповичаров – майстор работилница
  6. Цветан Прасков – огняр
  7. Димка Ладжова – хигиенист
  8. Донка Герова – хигиенист