Обучение за възрастни

В ПГМЕ Пирдоп се извършва обучение:

 • За придобиване на І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалифискация и за част от професията
 • По професиите и специалностите по които има утвърден държавен план-прием и по тези вписани в лицензията на НАПОО

Обучението се извършва по заявка на физически и юридически лица в дневна, самостоятелна, задочна и вечерна форма на обучение.

ПГМЕ Пирдоп има регистрация в Агенция по заетостта и извършва обучение с ваучери по схемите „Аз мога”, „Аз мога повече”, „Развитие”, „Адаптивност” по следните професии и специалности:

професия

специалност

Офис мениджър

Бизнес-администрация

Офис секретар

Административно обслужване

Икономист-информатик

Икономическа информатика

Оператор информационно осигуряване

Икономическо информационно осигуряване

Оператор на компютър

Текстообработване

Машинен техник

Технология на машиностроенето

Машинен монтьор

Металообработващи машини

Заварчик

Заваряване

Стругар

Стругарство

Шлосер

Шлосерство

Електротехник

Електрообзавеждане на производството

Електромонтьор

Електрообзавеждане на производството

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

Монтьор на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

Техник по автоматизация

Автоматизация на непрекъснати производства

Монтьор по автоматизация

Автоматизирани системи

Минен техник

Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии

Оператор в минната промишленост

Обогатяване на полезни изкопаеми

ПГМЕ Пирдоп има договори за обучение със следните центровете по специалности:

ЦПО към НАСИ ЕООД

 • Застрахователно и осигурително дело

 • Оперативно счетоводство

 • Малък и среден бизнес

 • Икономика и мениджмънт

 • Бизнес администрация

 • Административно обслужване

 • Текстообработване

 • Производство на сладкарски изделия

 • Шивачество

ЦПО към „Чудотворец“ ЕООД

 • Продавач-консултант

 • Оперативно счетоводство

 • Бизнес-услуги
 • Текстообработване
 • Електрически машини и апарати
 • Електрообзавеждане на производството
 • Електрически инсталации
 • Огнярство
 • Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
 • Подемно-транспортна техника с електрозадвижване
 • Производство на хляб и хлебни изделия
 • Производство на сладкарски изделия
 • Организация на обслужване в хотелиерството
 • Хотелиерство
 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
 • Кетеринг
 • Производство на кулинарни изделия и напитки
 • Обслужване на заведения в обществено хранене
 • Работник в производството на кулинарни издслия в заведенията за хранене и развлечения
 • Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения
 • Организация на туризма и свободното време
 • Селски туризъм
 • Помощник – възпитател в отглеждането и възпитаваието на деца
 • Зидария
 • Мазилки и шпакловки
 • Вътрешни облицовки и настилки
 • Външни облицовки и настилки
 • Бояджийски работи
 • Помощник в строителството

ЦПО кьм ЕТ “Иванка Ярловска”

 • Касиер
 • Калкулант
 • Шивачество

СНЦ „Агенция за бизнес консултации – София

 • текстообработване
 • икономическо информационно осигуряване
 • компютрна техника и технологии
 • компютърни мрежи
 • програмно осигуряване
 • социална работа с деца и семейства в риск
 • социална работа с деца и възрстни с увреждания и хронични заболявания
 • туризъм
 • туристическа анимация
 • помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца