Старт на проект „Brand New Inclusion“!

На 5 и 6 май се проведе първата среща, която постави началото на Brand New Inclusion, проект по Еразъм+, Ключова дейност 2 – 2021-1-IT02-KA220-SCH-000029596.

Проектът е с фокус върху познаването и използването на отворени решения в областта на преподаването и ученето, като анализира техните силни страни и потенциал. По този начин използваните образователни практики, инструменти и съдържание ще се превърнат в средство за постигане на социална справедливост и приобщаване на всеки ученик.

Срещата се превърна в отправна точка на едно ново приключение наречено Brand New Inclusion, в което си партнират 8 различни организации от 4 европейски държави, но също и времето, в което всички участници представиха своите институции и организации, а именно:
Archilabò, Болоня (Италия) – организация с нестопанска цел, координатор на проекта и отговоряща за внедряването на резултатите от етап 3, а именно реализиране на Масови Отворени Онлайн Курсове /МООС/ под надслов „Отворени решения за учене през целия живот“.
Alma Mater Studiorum – Университет в Болоня (Италия) и катедрата по философия и комуникации, отговорни за обработване на резултатите от етап 1 на проекта, което включва научно изследване за прилагането на отворени решения в учебните среди преди, по време и след избухването на пандемията от Covid-19.
Platon M.e.p.e., иновативно общообразователно училище в община Катерини (Гърция).
ISTAS Spallanzani, средно училище със седалище в Кастелфранко Емилия (Италия), със значително призвание в областта на приобщаващото образование.
ITAC Scarabeli-Ghini, средно училище със седалище в Имола (Италия) с технически профил в сферата на селското стопанство и химия.
IIS Alberghetti, средно училище със седалище в Имола (Италия), с три различни образователни програми: Техническа, Професионална и Лицейска.
UC Leuven-Limburg и изследователската група Inclusive Society, отговорни за разработването на резултатите от втория етап на проекта, което включва дидактически експерименти на учебни единици, свързани със STEAM полета и методологии.
Професионална гимназия по механоелектротехника, Пирдоп (България), отличаваща се със завидна дигитална подготовка в сферата на професионалното образование.

След представянето на всички партньори, срещата продължи със запознаване с обхвата на проекта. Споменати бяха всички основни европейски документи и подходи посветени на цифровите компетентности за учене и преподаване, плюс рамката Opening Up Education.

Подробно описани бяха и всички основни елементи на проекта, като:
Цели на проекта: прилагане на цифрови и ИКТ инструменти за създаване на отворени методологии за обучение; насоки за създаване на цифрово съдържание, в сферата на приобщаващото образование; обмен на добри практики на ниво партньорство за възприемане на цифрово, отворено и приобщаващо образование; осигуряване на европейски учители с набор от учебни единици, които са гъвкави и адаптивни към различните образователни нужди; разработване на курс за обучение, насочен към обучение на учители в областта на отворените решения; включване на ученици на възраст между 14 и 19 години и ученици със СОП, с цел затвърждаване на техните цифрови компетенции.

Целеви групи: учители и възпитатели от средните училища и техните ученици, с особено внимание към учениците със специални образователни потребности.

Дейности по проекта: предвиждат се три транснационални срещи; съвместно обучение на персонала, което е от ключово значение за ефективността на резултатите, както и седем мултиплициращи събития в края на проекта.

В края на първия ден координаторите на всеки от трите етапа на проекта взеха думата, за да дадат важни разяснения относно същността на резултатите.

Университетът в Болоня описа методологическата рамка и обосновката на научните изследвания, които ще бъдат осъществени между края на тази учебна година и началото на следващата. Ще се направи връзка с учители и ученици от 4-те европейски държави, които да попълнят два въпросника, а събраните данни ще подпомогнат изпълнението на етапи 2 и 3 от проекта.

UC Leuven-Limburg предложи преглед на учебните единици с фокус върху техните характеристики по отношение на гъвкавост и адаптивност към различните нужди на учениците, техните цели и важността от създаването на съответствие между STEM дисциплините и творческото приложение на тези знания.

И накрая, Archilabò сподели предварителен проект на Масовия онлайн отворен курс /МООС/, посветен на обучението на учители по отворени решения в трите оси, които съставляват и научните изследвания, водени от Unibo: отворено съдържание, отворени инструменти и отворени практики. Описани бяха също целите и задачите на MOOC и някои от неговите характеристики.

 

Вторият ден от срещата беше изцяло посветен на управлението на проекта и дейностите по неговото изпълнение. Всички партньори получиха подробна информация относно различни административни въпроси и отчетната документация.
В допълнение, стратегията за комуникация и разпространение беше представена, но в нея пряко бяха въвлечени и участниците в срещата, които трябваше да изберат:
1. Лого на проекта;
2. Хаштагове на проекта, които да се използват във всяка публикация и комуникация в социалните канали.

Особено внимание беше отделено и на стратегията за наблюдение и оценка, като се има предвид нейното ключово значение при изпълнението на всяка стъпка и отчитане напредъка на проекта.

Откритата дискусия в края на срещата позволи да се обсъдят и някои подробности относно очакваните резултати, посочиха се крайни срокове в общия план за действие, които успешно да доведат партньорството до фаза 2 на проекта, а именно Съвместното обучение на персонала през декември 2022г.

Пътуването на Brand New Inclusion продължава… Просто трябва да останете на линия.

 

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*