Държавни образователни изисквания

С Държавните образователни изисквания се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на съответната професия. Те съдържат необходимите професионални компетенции – знания и умения, както и тематичните области от които се формира учебното съдржание. Дадено е входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите, целите на обучението, оценяването по време и при завършването на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация и изисквания към материалната база.

Електромонтьор ІІ-ра степен

Електротехник ІІI-та степен

Икономист-информатик ІІІ-та степен

Машинен монтьор II-ра степен

Машинен техник III-та степен

Монтьор по автоматизация ІІ-ра степен

Оператор информационно осигуряване ІІ-ра степен

Оператор на компютър I-ва степен

Шлосер І-ва степен