Профил на Купувача

2018 година

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО чл.20 ал.3 на ЗОП – Доставка на дизелово годиво за нуждите на ПГМЕ – гр.Пирдоп, сезон 2019

2015 година

Покана
Документи
Въпроси и разяснения:
Въпрос 1
Протокол за избор на изпълнител